Działalność

Instytut Matematyki i Informatyki

Instytut Matematyki i Informatyki powstał w roku 1954 (pierwotnie pod nazwą Instytut Matematyki). Zatrudnia obecnie 41 pracowników naukowych i dydaktycznych. Główne pola działalności Instytutu to organizacja procesu dydaktycznego w ramach Wydziału oraz badania naukowe.
Instytut prowadzi studia w systemie dziennym i zaocznym na kierunkach matematyka i informatyka. Studenci matematyki mają możliwość uzyskania specjalizacji w zakresie matematyki finansowej i matematyki stosowanej. Studenci informatyki mogą specjalizować się między innymi w takich dziedzinach, jak bazy danych, administrowanie sieciami komputerowymi, projektowanie aplikacji i programowanie. Na obu kierunkach istnieje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania w szkole. Wysoki poziom wykształcenia absolwentów jest celem nadrzędnym działalności dydaktycznej Instytutu, dlatego proces dydaktyczny jest stale monitorowany i unowocześniany. Instytut bierze aktywny udział w promowaniu i wdrażaniu ustaleń Procesu Bolońskiego.

Na przestrzeni ostatnich lat Instytut prowadzi permanentną rozbudowę i modernizację swojego zaplecza lokalowego i wyposażenia technicznego. Działania w tej materii są zgodne z polityką edukacyjną Unii Europejskiej, co zaowocowało uzyskaniem przez Instytut znacznych środków z Funduszów Strukturalnych Unii Europejskiej.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie koncentrują się głównie wokół problemów topologii ogólnej, algebraicznej logiki matematycznej, zastosowań równań różniczkowych, zastosowań procesów stochastycznych, ogólnych struktur algebraicznych, informatyki teoretycznej i teorii grafów. Samodzielna kadra naukowa Instytutu ma w większości uznaną pozycję naukową w Polsce i za granicą. Pracownicy Instytutu pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i międzynarodowych, pracują w zespołach ekspertów Unii Europejskiej opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie.