MATEMATYKA I i II stopień

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Matematyki i Informatyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 077 4527205
e-mail: rekrutacja@math.uni.opole.pl
strona: www.matematyka.uni.opole.pl

Czego uczy się na matematyce?

Są to specjalistyczne studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.

Na studiach pierwszego stopnia można wybierać spośród specjalności:
 • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Matematyka z zastosowaniami: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)
Na studiach drugiego stopnia można wybierać spośród specjalności:
 • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Matematyka stosowana: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Matematyka teoretyczna: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy.

Przedmioty podstawowe, m.in.:
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Geometria,
 • Topologia,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Informatyka.
Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • Matematyka finansowa,
 • Matematyka ubezpieczeń,
 • Rynki finansowe,
 • Analiza finansowa,
 • Matematyka ubezpieczeń,
 • Teoria ryzyka,
 • Procesy stochastyczne,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Metody probabilistyczne w finansach i zarządzaniu,
 • Prognozowanie w biznesie i ekonomii,
 • Statystyczna analiza danych ekonometrycznych,
 • Metody numeryczne,
 • Modelowanie matematyczne,
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Mechanika teoretyczna,
 • Kartografia matematyczna,
 • Rachunek wariacyjny,
 • Geometria fraktalna,
 • Biomatematyka,
 • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku,
 • Algebraiczne podstawy kryptografii,
 • Inżynierskie zastosowania matematyki,
 • Dydaktyka matematyki.
Wspomaganie informatyczne matematyki:
 • Grafika komputerowa,
 • Techniki multimedialne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy,
 • Wybrane zagadnienia teorii obliczalności,
 • Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.

Rodzaj i tryb studiów: magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

Strony internetowe:

http://www.math.uni.opole.pl/kolo_mat.php
http://www.math.uni.opole.pl/kolo_inf.php

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:

 • samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,
 • wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
 • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań,
 • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe),
 • szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:

 • konstruowania rozumowań matematycznych, stawiania hipotez matematycznych i testowania ich prawdziwości,
 • budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki,
 • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,
 • samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań,
 • samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań,
 • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań,
 • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe) na stanowiskach samodzielnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych (dotyczy zwłaszcza specjalności teoretycznej),
 • szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
Co wyróżnia matematykę na UO?

Podstawą nauczania jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną. W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość bukietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne.

Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®.

Nasze atuty to:
 • nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania
 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy
 • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Student: Krystian Blot, V rok Matematyki
Jestem studentem 5-tego roku Matematyki o specjalności Matematyka Stosowana. Chciałbym jak najbardziej polecić i zareklamować ten kierunek osobom, które chcą uczęszczać na ciekawe studia. Wbrew ogólnie przyjętym opiniom matematyka wcale nie jest trudnym kierunkiem, a matematycy to bardzo interesujący ludzie, chociażby moja skromna osoba. Podczas studiów wcale nie musiałem godzinami przesiadywać nad książkami, a uczestnictwo w zajęciach sprawiało mi wiele radości.

Wraz ze znajomymi z roku mieliśmy czas na mnóstwo imprez towarzyskich, pogawędek przy kawce, czas na udział w zawodach sportowych (uprawiam siatkówkę już ponad 1l lat) itp. Uniwersytet Opolski zapewnia wszystko, czego student potrzebuje, a i kadra wykładowców nie jest najgorsza 😉 Osoby, które zdecydują się na studia matematyczne, nauczą sie tu kreatywnego myślenia, a to w znacznym stopniu przydaje się w dzisiejszych czasach (wiem to z własnego doswiadczenia).

e-mail: k.blot@interia.pl


Student: Piotr Działa, V rok Matematyki
Jestem studentem V roku Matematyki Stosowanej. Polecam te studia osobom, które chciałyby okres swoich studiów spędzić ciekawie a jednocześnie w pełni wykorzystać czas. Studia w Opolu na kierunku Matematyka to nie tylko nauka, kolokwia i egzaminy, ale także imprezy towarzyskie, wyjazdy integracyjne i możliwość podjęcia pracy. W Opolu można znaleźć ciekawą pracę i rozwijać swoje możliwości. Jako student Matematyki Stosowanej nie miałem problemu ze znalezieniem pracy – zwykle w tzw. jednostkach finansowych (w ogóle, jako matematyk byłem dobrze przyjmowany przez różnych pracodawców – pracowałem np. jako konsultant telefoniczny). Praca w okresie studiów dała mi dużo doświadczenia, satysfakcję i możliwość życia na własny rachunek. Podczas studiów mogłem się sam utrzymać i być niezależny finansowo od swoich rodziców. Kiedy patrzę na swoje studia z perspektywy studenta V roku, żal trochę, że te studia trwają *tylko* pięć lat.

e-mail: dzialapiotr@gmail.com

Pierwszy stopień

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP. Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Matematyka pisemna poziom podstawowy 0,65
poziom rozszerzony 1
ocena końcoworoczna* 0,3
Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą 
z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, 
kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki.

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Matematyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna* 0,3
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą 
z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, 
kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

 

Drugi stopień

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 71/2012 – 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek niż Matematyka, po zarejestrowaniu proszeni są o wysłanie maila z nazwą ukończonego kierunku na adres: rekrutacja@ math.uni.opole.pl

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close