STUDIA DOKTORANCKIE Z MATEMATYKI

Informacje podstawowe

 1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UO
 2. Nazwa studiów: Matematyka
 3. Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
 5. Dziedzina: Nauki Matematyczne; dyscyplina: Matematyka
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Liczba semestrów: 8
 8. Łączna liczba punktów ECTS: 41
 9. Limit miejsc: 6

Wymagania rekrutacyjne

Kandydat powinien posiadać tytuł magistra matematyki lub dyscypliny pokrewnej w obszarze nauk ścisłych.

Kandydat powinien dysponować wiedzą matematyczną w zakresie określonym przez efekty kształcenia na studiach matematycznych pierwszego i drugiego stopnia.

Kandydat powinien przedstawić propozycję projektu badawczego. Mile widziana rekomendacja opiekuna pracy magisterskiej lub innego samodzielnego naukowca z dziedziny nauk matematycznych.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Wymagane dokumenty:

  1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
  2. Kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandy-data oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
  3. Kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
  4. Dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
  5. Informacja o znajomości języków obcych;
  6. Dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
  7. Życiorys;
  8. Propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (lista dostępna w zakładce http://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/pracownicy/)1
  9. Jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;.

Termin przyjmowania dokumentów: od 4 maja do 15 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą. Dokumenty należy złożyć w dziekana-cie Matematyki Fizyki i Informatyki

Obszary kształcenia

Obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych. Uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia jest także uzależnione od zdobycia kompetencji w innych dziedzinach. Przygotowanie przez doktoranta publikacji naukowych wymaga, oprócz odpowiednich kwalifikacji z matematyki, posiadania podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań. Uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych związane jest ze złożeniem egzaminów doktorskich, które przeprowadzane s¸a w zakresie dyscypliny podstawowej oraz dyscypliny dodatkowej, a także obcego języka nowożytnego.

Profil absolwenta

Studia doktoranckie umożliwiaj¸ uzyskanie zaawansowanej wiedzy z za-kresu matematyki. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowywany jest zarówno do pracy badawczej i twórczej, jak i dydaktycznej. Absolwent po-siada wiedz¸e, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Absolwent wykazuje gruntowną znajomość zagadnień z dyscypliny wybranej przez siebie i doskonalonej pod kierunkiem opiekuna naukowego, posiada również wiedz¸ na temat zasad i form prowadzenia badań naukowych. W odniesieniu do umiejętności, absolwent potrafi dokonać wyboru i określenia odpowiednich metod badawczych oraz przygotować ich realizacji. Ponadto absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości i komunikować si¸e ze środowiskiem badawczym.

Program studiów

Program czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich z matematyki prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odpowiada 41 punktom ECTS i obejmuje:

Prace naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora), prowadząc¸ do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych

Przedmioty kierunkowe (26 pkt. ECTS);

Zajęcia fakultatywne przygotowujące do zawodu nauczyciela akademickie-go, kształtujące kompetencje w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych (5 pkt. ECTS);

Zajęcia fakultatywne zawodowe (5 pkt. ECTS); Praktyki zawodowe (5 pkt. ECTS);

Ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej następuje w ciągu pierwszego roku studiów.

Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić przed końcem trzeciego roku studiów.


1Zapraszamy kandydatów do kontaktu z pracownikami uprawnionymi do oceny propozycji projektu badawczego, zarówno w celu skonsultowania swojej propozycji, jak i uzyskania pomocy przy jej opracowaniu. Wszelkich potrzebnych informacji udzieli kierownik studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci na studia powinni:

mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie matematyki lub dyscypliny pokrewnej w dziedzinie nauk ścisłych,

dysponować wiedzą matematyczną na poziomie określonym przez efekty kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia,

przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO, wymienionego na stronie internetowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. Kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandy-data oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
 3. Kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
 4. Dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
 5. Informacja o znajomości języków obcych;
 6. Dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
 7. Życiorys;
 8. Propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (lista dostępna w zakładce http://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/pracownicy/)1
 9. Jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;.

Termin przyjmowania dokumentów: od 4 maja do 15 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą. Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Matematyki Fizyki i Informatyki

Na ogólną punktację kandydatów składają się:

10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • do 4.0 – 0 pkt.
 • od 4.1 do 4.2 – 2 pkt.
 • od 4.3 do 4.4 – 4 pkt.
 • od 4.5 do 4.6 – 6 pkt.
 • od 4.7 do 4.8 – 8 pkt.
 • od 4.9 do 5.0 – 10 pkt.

20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym

 • znajomość języka obcego potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 2 pkt.; zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
 • publikacje naukowe 0-7pkt.
 • wystąpienia na konferencjach 0-6pkt.
 • uczestnictwo w programach badawczych, praca w kołach naukowych 0-2pkt.

30 punktów – ocena projektu badawczego;

Zapraszamy kandydatów do kontaktu z pracownikami uprawnionymi do oceny pro-pozycji projektu badawczego, zarówno w celu skonsultowania swojej propozycji, jak i uzyskania pomocy przy jej opracowaniu. Wszelkich potrzebnych informacji udzieli kierownik studiów doktoranckich.
10.

40 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja może nie zakwalifikować kandydata na studia doktoranckie mimo niewyczerpania limitu miejsc, gdy uzna, że nie spełnia on wymogów rekrutacyjnych w stopniu wystarczającym.

Rozmowa kwalifikacyjna Dwa terminy:

04.07.2017 Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia 29.06.2017.

26.09.2017 Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia 15.09.2017.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: – indywidualne konto kandydata w systemie IRK, – strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.


Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.


1Zapraszamy kandydatów do kontaktu z pracownikami uprawnionymi do oceny pro-pozycji projektu badawczego, zarówno w celu skonsultowania swojej propozycji, jak i uzyskania pomocy przy jej opracowaniu. Wszelkich potrzebnych informacji udzieli kierownik studiów doktoranckich.


Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich,
dr hab. Barbara Majcher-Iwanow,
email: bmajcher@math.uni.opole.pl
Instytut Matematyki i Informatyki UO ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Sekretariat Instytutu Matematyki i Informatyki
mgr Anna Górecka-Juszczak
tel. (077) 452 72 05
email: im@math.uni.opole.pl

Pozostałe informacje dotyczące studiów doktoranckich można znaleźć na stronie Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki w zakładce Dla doktorantów.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close