Działalność

Instytut Matematyki i InformatykiInstytut Informatyki wyodrębnił się w roku 2018 z Instytutu Matematyki i Informatyki, który powstał w roku 1954 (pierwotnie pod nazwą Instytut Matematyki). Zatrudnia obecnie 26 pracowników naukowych i dydaktycznych. Główne pola działalności Instytutu to organizacja procesu dydaktycznego w ramach Wydziału oraz badania naukowe.

Instytut prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku informatyka (w tym studia inżynierskie). Studenci informatyki mogą specjalizować się w tematyce baz danych, administrowaniu sieciami komputerowymi, grafice komputerowej, inżynierii internetowej, projektowaniu aplikacji i programowaniu. Wysoki poziom wykształcenia absolwentów jest celem nadrzędnym działalności dydaktycznej Instytutu, dlatego proces dydaktyczny jest stale monitorowany i unowocześniany. Instytut bierze aktywny udział we wdrażaniu ustaleń Procesu Bolońskiego i Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Informatyki dotyczą szerokiego spektrum zagadnień zarówno z teoretycznych podstaw informatyki jak i zastosowań informatyki. W zakresie teoretycznych podstaw informatyki koncentrują się głównie na problemach rozstrzygalności i złożoności obliczeniowej. W zakresie zastosowań informatyki prowadzone badania dotyczą m.in. metod eksploracji danych w sieciach internetowych, usług e-commerce, zastosowań sztucznej inteligencji do klasyfikacji i analizy obrazów cyfrowych, zastosowania informatyki w medycynie, wnioskowania w nieostrych systemach informacyjnych, systemów wielo-językowych, bezpieczeństwa sieci, teorii optymalizacji transmisji danych w sieciach komputerowych.

Samodzielna kadra naukowa Instytutu ma uznaną pozycję naukową w Polsce i za granicą. Pracownicy Instytutu pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i międzynarodowych, pracują w zespołach ekspertów Unii Europejskiej opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie i sami realizują granty naukowo-badawcze.

Instytut od lat angażuje się w popularyzowanie wiedzy. Organizowane są wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich. Pracownicy wraz ze studentami biorą aktywny udział w Opolskim Festiwalu Nauki.