Misja

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka oraz kształcenie studentów na kierunkach, w których dyscypliną wiodącą jest informatyka, w zgodzie z misją uczelni i przy optymalnym wykorzystaniu posiadanego potencjału kadrowego i zasobów materialnych

 

Cele strategiczne
  • Ugruntowanie marki Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego jako lidera kompetencji informatycznych w regionie, zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i jakości prowadzonego kształcenia

 

Kluczowe działania
  • Wzmacnianie i rozwijanie potencjału kadry badawczej oraz jakości prowadzonych badań naukowych, a także zwiększenie liczby publikacji w renomowanych czasopismach i konferencjach z zakresu informatyki, prowadzące między innymi do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka
  • Zbudowanie Collegium Informaticum, czyli nowoczesnej siedziby dla kierunku i dyscypliny informatyka
  • Rozwijanie i zacieśnianie współpracy z otoczeniem, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, udział ekspertów z przemysłu w procesie dydaktycznym, rozwijanie współpracy z absolwentami, a także kontakty ze szkołami i młodzieżą szkolną zainteresowaną kształceniem na kierunkach ścisłych

 

Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia
  • Kadra naukowo-dydaktyczna podejmująca aktualne wyzwania dyscypliny informatyka
  • Wieloletnie i aktywne kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Doświadczenie w realizacji dużych projektów badawczych i dydaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych