Kursy ogólnouczelniane

Informacje o kursach ogólnouczelnianych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim można uzyskać na stronie:

Kursy Ogólnouczelniane UO

UWAGA!

Zgodnie z DECYZJĄ nr 2/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie: Regulaminu rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane „Do wyboru” w Uniwersytecie Opolskim par.3 ust.2

Określony przedmiot student może zrealizować jednokrotnie w całym cyklu kształcenia