MATEMATYKA I i II stopień

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Matematyki i Informatyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 077 4527205
e-mail: rekrutacja.informatyka@uni.opole.pl
strona: www.matematyka.uni.opole.pl

Czego uczy się na matematyce?

Są to specjalistyczne studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.

Na studiach pierwszego stopnia można wybierać spośród specjalności:
 • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Matematyka z zastosowaniami: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)
Na studiach drugiego stopnia można wybierać spośród specjalności:
 • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Matematyka stosowana: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Matematyka teoretyczna: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
 • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy.

Przedmioty podstawowe, m.in.:
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Geometria,
 • Topologia,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Informatyka.
Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • Matematyka finansowa,
 • Matematyka ubezpieczeń,
 • Rynki finansowe,
 • Analiza finansowa,
 • Matematyka ubezpieczeń,
 • Teoria ryzyka,
 • Procesy stochastyczne,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Metody probabilistyczne w finansach i zarządzaniu,
 • Prognozowanie w biznesie i ekonomii,
 • Statystyczna analiza danych ekonometrycznych,
 • Metody numeryczne,
 • Modelowanie matematyczne,
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Mechanika teoretyczna,
 • Kartografia matematyczna,
 • Rachunek wariacyjny,
 • Geometria fraktalna,
 • Biomatematyka,
 • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku,
 • Algebraiczne podstawy kryptografii,
 • Inżynierskie zastosowania matematyki,
 • Dydaktyka matematyki.
Wspomaganie informatyczne matematyki:
 • Grafika komputerowa,
 • Techniki multimedialne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy,
 • Wybrane zagadnienia teorii obliczalności,
 • Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.

Rodzaj i tryb studiów: magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

Strony internetowe:

http://www.math.uni.opole.pl/kolo_mat.php
http://www.math.uni.opole.pl/kolo_inf.php

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:

 • samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,
 • wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
 • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań,
 • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe),
 • szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:

 • konstruowania rozumowań matematycznych, stawiania hipotez matematycznych i testowania ich prawdziwości,
 • budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki,
 • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,
 • samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań,
 • samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań,
 • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań,
 • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe) na stanowiskach samodzielnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych (dotyczy zwłaszcza specjalności teoretycznej),
 • szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
Co wyróżnia matematykę na UO?

Podstawą nauczania jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną. W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość bukietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne.

Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®.

Nasze atuty to:
 • nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania
 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy
 • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Student: Krystian Blot, V rok Matematyki
Jestem studentem 5-tego roku Matematyki o specjalności Matematyka Stosowana. Chciałbym jak najbardziej polecić i zareklamować ten kierunek osobom, które chcą uczęszczać na ciekawe studia. Wbrew ogólnie przyjętym opiniom matematyka wcale nie jest trudnym kierunkiem, a matematycy to bardzo interesujący ludzie, chociażby moja skromna osoba. Podczas studiów wcale nie musiałem godzinami przesiadywać nad książkami, a uczestnictwo w zajęciach sprawiało mi wiele radości.

Wraz ze znajomymi z roku mieliśmy czas na mnóstwo imprez towarzyskich, pogawędek przy kawce, czas na udział w zawodach sportowych (uprawiam siatkówkę już ponad 1l lat) itp. Uniwersytet Opolski zapewnia wszystko, czego student potrzebuje, a i kadra wykładowców nie jest najgorsza 😉 Osoby, które zdecydują się na studia matematyczne, nauczą sie tu kreatywnego myślenia, a to w znacznym stopniu przydaje się w dzisiejszych czasach (wiem to z własnego doswiadczenia).

e-mail: k.blot@interia.pl


Student: Piotr Działa, V rok Matematyki
Jestem studentem V roku Matematyki Stosowanej. Polecam te studia osobom, które chciałyby okres swoich studiów spędzić ciekawie a jednocześnie w pełni wykorzystać czas. Studia w Opolu na kierunku Matematyka to nie tylko nauka, kolokwia i egzaminy, ale także imprezy towarzyskie, wyjazdy integracyjne i możliwość podjęcia pracy. W Opolu można znaleźć ciekawą pracę i rozwijać swoje możliwości. Jako student Matematyki Stosowanej nie miałem problemu ze znalezieniem pracy – zwykle w tzw. jednostkach finansowych (w ogóle, jako matematyk byłem dobrze przyjmowany przez różnych pracodawców – pracowałem np. jako konsultant telefoniczny). Praca w okresie studiów dała mi dużo doświadczenia, satysfakcję i możliwość życia na własny rachunek. Podczas studiów mogłem się sam utrzymać i być niezależny finansowo od swoich rodziców. Kiedy patrzę na swoje studia z perspektywy studenta V roku, żal trochę, że te studia trwają *tylko* pięć lat.

e-mail: dzialapiotr@gmail.com

Pierwszy stopień

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP. Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Matematyka pisemna poziom podstawowy 0,65
poziom rozszerzony 1
ocena końcoworoczna* 0,3
Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą 
z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, 
kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki.

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Matematyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna* 0,3
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą 
z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, 
kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

 

Drugi stopień

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 71/2012 – 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek niż Matematyka, po zarejestrowaniu proszeni są o wysłanie maila z nazwą ukończonego kierunku na adres: rekrutacja@ math.uni.opole.pl

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1