STUDIA DOKTORANCKIE Z MATEMATYKI

Informacje podstawowe

 1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UO
 2. Nazwa studiów: Matematyka
 3. Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
 5. Dziedzina: Nauki Matematyczne; dyscyplina: Matematyka
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Liczba semestrów: 8
 8. Łączna liczba punktów ECTS: 41
 9. Limit miejsc: 6

Wymagania rekrutacyjne

Kandydat powinien posiadać tytuł magistra matematyki lub dyscypliny pokrewnej w obszarze nauk ścisłych.

Kandydat powinien dysponować wiedzą matematyczną w zakresie określonym przez efekty kształcenia na studiach matematycznych pierwszego i drugiego stopnia.

Kandydat powinien przedstawić propozycję projektu badawczego. Mile widziana rekomendacja opiekuna pracy magisterskiej lub innego samodzielnego naukowca z dziedziny nauk matematycznych.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Wymagane dokumenty:

  1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
  2. Kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandy-data oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
  3. Kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
  4. Dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
  5. Informacja o znajomości języków obcych;
  6. Dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
  7. Życiorys;
  8. Propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (lista dostępna w zakładce https://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/pracownicy/)1
  9. Jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;.

Termin przyjmowania dokumentów: od 4 maja do 15 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą. Dokumenty należy złożyć w dziekana-cie Matematyki Fizyki i Informatyki

Obszary kształcenia

Obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych. Uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia jest także uzależnione od zdobycia kompetencji w innych dziedzinach. Przygotowanie przez doktoranta publikacji naukowych wymaga, oprócz odpowiednich kwalifikacji z matematyki, posiadania podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań. Uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych związane jest ze złożeniem egzaminów doktorskich, które przeprowadzane s¸a w zakresie dyscypliny podstawowej oraz dyscypliny dodatkowej, a także obcego języka nowożytnego.

Profil absolwenta

Studia doktoranckie umożliwiaj¸ uzyskanie zaawansowanej wiedzy z za-kresu matematyki. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowywany jest zarówno do pracy badawczej i twórczej, jak i dydaktycznej. Absolwent po-siada wiedz¸e, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Absolwent wykazuje gruntowną znajomość zagadnień z dyscypliny wybranej przez siebie i doskonalonej pod kierunkiem opiekuna naukowego, posiada również wiedz¸ na temat zasad i form prowadzenia badań naukowych. W odniesieniu do umiejętności, absolwent potrafi dokonać wyboru i określenia odpowiednich metod badawczych oraz przygotować ich realizacji. Ponadto absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości i komunikować si¸e ze środowiskiem badawczym.

Program studiów

Program czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich z matematyki prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odpowiada 41 punktom ECTS i obejmuje:

Prace naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora), prowadząc¸ do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych

Przedmioty kierunkowe (26 pkt. ECTS);

Zajęcia fakultatywne przygotowujące do zawodu nauczyciela akademickie-go, kształtujące kompetencje w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych (5 pkt. ECTS);

Zajęcia fakultatywne zawodowe (5 pkt. ECTS); Praktyki zawodowe (5 pkt. ECTS);

Ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej następuje w ciągu pierwszego roku studiów.

Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić przed końcem trzeciego roku studiów.


1Zapraszamy kandydatów do kontaktu z pracownikami uprawnionymi do oceny propozycji projektu badawczego, zarówno w celu skonsultowania swojej propozycji, jak i uzyskania pomocy przy jej opracowaniu. Wszelkich potrzebnych informacji udzieli kierownik studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci na studia powinni:

mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie matematyki lub dyscypliny pokrewnej w dziedzinie nauk ścisłych,

dysponować wiedzą matematyczną na poziomie określonym przez efekty kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia,

przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO, wymienionego na stronie internetowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. Kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandy-data oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
 3. Kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
 4. Dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
 5. Informacja o znajomości języków obcych;
 6. Dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
 7. Życiorys;
 8. Propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (lista dostępna w zakładce https://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/pracownicy/)1
 9. Jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;.

Termin przyjmowania dokumentów: od 4 maja do 15 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą. Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Matematyki Fizyki i Informatyki

Na ogólną punktację kandydatów składają się:

10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • do 4.0 – 0 pkt.
 • od 4.1 do 4.2 – 2 pkt.
 • od 4.3 do 4.4 – 4 pkt.
 • od 4.5 do 4.6 – 6 pkt.
 • od 4.7 do 4.8 – 8 pkt.
 • od 4.9 do 5.0 – 10 pkt.

20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym

 • znajomość języka obcego potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 2 pkt.; zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
 • publikacje naukowe 0-7pkt.
 • wystąpienia na konferencjach 0-6pkt.
 • uczestnictwo w programach badawczych, praca w kołach naukowych 0-2pkt.

30 punktów – ocena projektu badawczego;

Zapraszamy kandydatów do kontaktu z pracownikami uprawnionymi do oceny pro-pozycji projektu badawczego, zarówno w celu skonsultowania swojej propozycji, jak i uzyskania pomocy przy jej opracowaniu. Wszelkich potrzebnych informacji udzieli kierownik studiów doktoranckich.
10.

40 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja może nie zakwalifikować kandydata na studia doktoranckie mimo niewyczerpania limitu miejsc, gdy uzna, że nie spełnia on wymogów rekrutacyjnych w stopniu wystarczającym.

Rozmowa kwalifikacyjna Dwa terminy:

04.07.2017 Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia 29.06.2017.

26.09.2017 Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia 15.09.2017.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: – indywidualne konto kandydata w systemie IRK, – strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.


Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.


1Zapraszamy kandydatów do kontaktu z pracownikami uprawnionymi do oceny pro-pozycji projektu badawczego, zarówno w celu skonsultowania swojej propozycji, jak i uzyskania pomocy przy jej opracowaniu. Wszelkich potrzebnych informacji udzieli kierownik studiów doktoranckich.


Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich,
dr hab. Barbara Majcher-Iwanow,
email: bmajcher@uni.opole.pl
Instytut Matematyki i Informatyki UO ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Sekretariat Instytutu Matematyki i Informatyki
mgr Anna Górecka-Juszczak
tel. (077) 452 72 05
email: imii@uni.opole.pl

Pozostałe informacje dotyczące studiów doktoranckich można znaleźć na stronie Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki w zakładce Dla doktorantów.