Szukamy chętnych studentów na staże/praktyki krajowe/zagraniczne, które mogłyby być realizowane w ramach:

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty w programie Studiujesz? Praktykuj!

Takie staże mogą być zrealizowane, jeśli:
1. 30% studentów danego roku studiów się na nie zdecyduje,

2. odbędą się w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

3. nie będą nim objęci uczestnicy Programu Erasmus Plus +,

4. minimalny wymiar stażu wynosie 120 godzin zadań stażowych,

5. obejmować będą nie mniej niż 20 godzin stażowych w tygodniu.

W ramach stażu student otrzymuje:

1. 13,50 zł. za godzinę,

2. Koszty materiałów zużywalnych (np. odczynniki chemiczne)

3. pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich (100 zł),

4. pokrycie kosztów komunikacji miejskiej w stażach krajowych (bilety okresowe),

5. pokrycie kosztów zakwaterowanie w przypadku stażu krajowego poza miejscem zamieszkania (do 1 500 zł), finansowanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy staże będą odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu,

6. stypendium za staż zagraniczny na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w wysokości 2 430 zł, (stawka jednostkowa 20,25 zł za godzinę stażową),

7. pokrycie kosztów ubezpieczenia stażysty (100 złotych w przypadku stażu 3-miesięcznego w Polsce oraz 200 zł w przypadku stażu 3-miesięcznego za granicą).

8. pokrycie kosztów dojazdu w obie strony poza miejscem zamieszkania w Polsce – cena jest uzależniona od cenników operatorów komunikacji publicznej. Mogą być również refundowane koszty podróży własnym transportem (o ile na danej trasie nie ma komunikacji publicznej), ale do wysokości ceny biletu komunikacji publicznej (za odcinek tej samej długości),

9. pokrycie kosztów dojazdu w obie strony za granicę – cena jest uzależniona od cenników operatorów komunikacji publicznej, możliwość finansowania dotyczy II klasy pociągu, klasy ekonomicznej przelotu, bądź w uzasadnionym przypadku koszty paliwa.